سلسلة محاضرات ميدان المنيرة – من القبطية إلى الهيروغليفية: الأب يوحنا الشفتشي في ظل شامبليون

Les conférences Midan Mounira Le dimanche 23 octobre 2022 à 18h00 (heure du Caire), IFE Du copte aux hiéroglyphes : Dans l’ombre de Champollion, le prêtre copte Youhanna Chiftichi من القبطية إلى الهيروغليفية: الأب يوحنا الشفتشي في ظل شامبليون Ashraf Sadek Langue : français avec traduction simultanée vers le arabe. La conférence Midan Mounira du mois d’octobre 2022…